Kursus inligting

Professionele Lisensiaat Sertifikaat in Drama: ADK

Die Akademie vir Dramakuns bied ‘n driejaar deeltydse dramakursus ( Senior ADK –sertifikaat en lisensiaat) aan vir studente en volwassenes asook ‘n driejarige deeltydse dramakursus ( Junior ADK – sertifikaat ) vir hoërskoolleerlinge. Die kursus is ‘n praktiese kursus. Die kursus is daarop gemik om basiese vaardigheid te ontwikkel wat die grondslag vorm van verhoog, radio, film, televisie en alle vorms van openbare optrede.

Onderrig behels ‘n uur per week se klas waar die fokus op individuele onderrig is (‘n maksimum van 3 studente per klas) asook ’n groepklas (repetisies van toneelstukke) een maal per week ( een uur ) of een maal per maand ( vier ure ) gedurende die skool- en universiteitskwartale van die Gautengse Onderwysdepartement. Geen groepsklas vir Junior ADK – studente.

Soos in die geval van enige deeltydse kursus, is dit noodsaaklik dat voorbereiding soos verlang gereeld tuis gedoen word.

Algemeen:

Aan die einde van die driejarige studie word ‘n Professionele Lisensiaat Sertifikaat in Drama aan die student wat slaag uitgereik.

By die Akademie van Dramakuns word van ‘n student verwag om gereeld klasse by te woon en ook gereeld voorbereiding te doen.

Die dosente behou die reg voor om enige student wat meer as twee keer per kwartaal van ‘n individuele of groepsklas , sonder ‘n grondige rede , afwesig is , eksamentoelating te weier.

‘n Skriftelike kontrak word tussen die ADK en die student aan die begin van die jaar gesluit.

Individuele Onderrig:

Onder individuele word bedoel individuele aandag, maar saam met een ander student in die klas. Die onderrig word aangepas by en bepaal deur die behoeftes van die student. Daar word gekonsentreer op die vertolking van die poësie, prosa, gedramatiseerde werk en die ontwikkeling van stemgebruik, waarnemings-vermoë asook liggaamshouding en beweging.

Die kursusinhoud is as volg:

Prakties:

  • Stemonderrig vir verhoog en radio
  • Poeïsie en Prosa
  • Toneelonderrig
  • Kamera-onderrig

Aan die einde van elke jaar word ‘n praktiese eksamen afgelê waarin die student se vordering t.o.v. aspekte behandel in die kursus getoets word.

Teorie:

Elke jaar word die vlak van teorie meer ingewikkeld. Nuwe konsepte word elke jaar gedek.

Teorie sluit die volgende in:

  • ‘n Navorsingstaak vir elke jaar van studie
  • Behandeling van teatergeskiedenis
  • Behandeling van verskillende tipe stukke (bv monoloog, samespraak, ens.)
  • Behandeling van verskillende dramagenres
  • ‘n Teoretiese uiteensetting van wat ‘n produksie is, en al die aspekte daarvan.

Die inhoud soos hierbo uiteengesit word versprei oor die eerste , tweede en derde jare en die studie word met elke jaar meer intensief.

Die Junior kursus se sillabus is dieselfde as die senior kursus maar op ‘n minder gevorderde vlak. Die kursus duur ook 3 jaar en daar is geen groepsklasse.